Jak powinna być wykonana ocena hałasu?

Sposób przeprowadzenia oceny hałasu będzie zależał od:

  • rodzaju miejsca pracy
  • liczby osób potencjalnie zagrożonych narażeniem na niebezpieczny hałas
  • dostępnych już informacji na temat hałasu w miejscu pracy.

Ocena hałasu powinna być przeprowadzona podczas typowej zmiany roboczej i powinna określać:

  • poziomy hałasu wytwarzanego podczas różnych zadań wykonywanych w czasie zmiany
  • jak długo Twoi pracownicy są narażeni na hałas podczas każdego z tych zadań.

Ocena powinna uwzględniać:

  • zakład, urządzenia i inne źródła hałasu działające w miejscu pracy
  • sposób wykonywania czynności roboczych
  • długość zmiany
  • czynniki środowiskowe (np. rodzaje ścian, powierzchni, rozmieszczenie stanowisk pracy).

Oznacza to, że potrzebne są odpowiednie informacje na temat zadań i ich częstotliwości, dlatego niezbędne są konsultacje z pracownikami i ich przełożonymi. Pomiary hałasu powinny być wykonywane w odległości 0,1 do 0,2 metra od wejścia do kanału słuchowego pracownika przez okres czasu, który jest reprezentatywny dla hałasu wytwarzanego podczas wykonywania zadań.

W większości sytuacji użycie ręcznego, zintegrowanego miernika poziomu dźwięku dostarczy najbardziej użytecznych informacji dla wyboru odpowiednich środków kontroli hałasu. W sytuacjach, gdy pracownicy są bardzo mobilni lub dostęp do osoby dokonującej pomiaru jest utrudniony lub niebezpieczny, bardziej odpowiednie może być użycie osobistych mierników ekspozycji na dźwięk (mierników dawki). Pomiary hałasu powinny obejmować łączny poziom hałasu wszystkich narzędzi, maszyn i procesów, jak również hałas tła pochodzący z systemów wentylacyjnych, sprężarek chłodzących, pomp obiegowych itp.

Aby określić, które źródła hałasu najbardziej przyczyniają się do narażenia pracowników, należy również oddzielnie zmierzyć hałas pochodzący z każdego źródła lub czynności roboczej. Aby określić, które źródła hałasu najbardziej przyczyniają się do narażenia pracowników, należy również mierzyć hałas pochodzący z każdego źródła lub czynności roboczej oddzielnie. W celu obliczenia całkowitego LAeq,8h dla kombinacji poziomów hałasu i czasu trwania narażenia dla każdej czynności roboczej oraz względnego znaczenia każdej z nich można skorzystać z gotowego przelicznika w dodatku C.

Jeżeli grupa pracowników jest narażona na identyczne źródła hałasu, a ich narażenie jest prawdopodobnie takie samo, nie ma potrzeby przeprowadzania oddzielnej oceny dla każdego pracownika. Można przeprowadzić reprezentatywną ocenę dla jednego lub większej liczby pracowników.