Co to jest ocena ryzyka i oświadczenie bezpieczeństwa?

Ocena ryzyka i oświadczenie o bezpieczeństwie?

CO TO JEST OCENA RYZYKA?

Sekcja 19 Ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrobycie w miejscu pracy z 2005 r. wymaga, aby pracodawcy i osoby kontrolujące miejsca pracy w jakimkolwiek zakresie:

 • Zidentyfikować zagrożenia w miejscach pracy pod ich kontrolą
 • Ocenić ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

W tym kontekście zagrożenie to coś, co może potencjalnie wyrządzić szkodę (na przykład substancje chemiczne, maszyny lub metody pracy), a pomiar ryzyka zależy od:

 • Prawdopodobieństwa wystąpienia tej szkody w miejscu pracy
 • potencjalnej dotkliwości tej szkody (stopnia obrażeń lub złego stanu zdrowia w następstwie wypadku)
 • liczby osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo.

Pracodawcy muszą spisać te zagrożenia w miejscu pracy i opisać, co należy z nimi zrobić. Jest to tak zwana ocena ryzyka.

Ocena ryzyka oznacza, że należy dokładnie sprawdzić, co w miejscu pracy może zaszkodzić pracownikom, innym pracownikom i innym osobom, w tym klientom, gościom i członkom społeczeństwa. Pozwala to ocenić, czy podjęto wystarczające środki ostrożności lub czy należy zrobić więcej, aby zapobiec szkodom.

Pracodawcy są zobowiązani do wdrożenia wszelkich usprawnień, które w ocenie ryzyka uznano za konieczne. Celem jest upewnienie się, że nikt nie ucierpi ani nie zachoruje. Należy pamiętać, że identyfikując zagrożenia i oceniając ryzyko, pracodawcy powinni brać pod uwagę tylko te, które są związane z wykonywaną pracą. Nie ma potrzeby uwzględniania każdego mniejszego zagrożenia lub ryzyka, które akceptujemy jako część naszego życia. Na przykład nie trzeba identyfikować podnoszenia 1 kg materiału jako zagrożenia w miejscu pracy, ale podnoszenie 25-kilogramowego pudła z 1-kilogramowymi opakowaniami z podłogi będzie zagrożeniem.

Wyniki wszelkich ocen ryzyka powinny być zapisane w oświadczeniu o bezpieczeństwie.

CO TO JEST OŚWIADCZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE?

Sekcja 20 Ustawy o bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrobycie w pracy z 2005 r. wymaga, aby organizacja opracowała pisemny program mający na celu ochronę:

 • bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy
 • bezpieczeństwa i zdrowia innych osób, które mogą przebywać w miejscu pracy, w tym klientów, gości i członków społeczeństwa.

Deklaracja bezpieczeństwa stanowi zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Powinna ona określać, w jaki sposób pracodawca zapewni:

 • ich bezpieczeństwo i zdrowie
 • zasoby niezbędne do utrzymania i przeglądu przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia.

Deklaracja bezpieczeństwa powinna mieć wpływ na wszystkie działania w pracy, w tym

 • dobór kompetentnych osób, sprzętu i materiałów
 • sposób wykonywania pracy
 • sposób projektowania i dostarczania towarów i usług.

Spisanie deklaracji bezpieczeństwa oraz wprowadzenie organizacji i rozwiązań niezbędnych do jej wdrożenia i monitorowania pokazuje pracownikom i wszystkim innym osobom, że zagrożenia zostały zidentyfikowane, a ryzyko ocenione, wyeliminowane lub kontrolowane.