Jak zidentyfikować zagrożenie?

Jak znaleźć zagrożenia

KONTROLUJ MIEJSCE PRACY

Regularne chodzenie po miejscu pracy i obserwowanie sposobu wykonywania pracy może pomóc ci przewidzieć, co może pójść nie tak.

Przyjrzyj się, jak pracują ludzie, jak używane są urządzenia i sprzęt, jakie substancje chemiczne znajdują się w pobliżu i do czego są używane, jakie są bezpieczne lub niebezpieczne praktyki pracy, a także ogólny stan porządku w miejscu pracy.

Sprawy, na które należy zwrócić uwagę, to m.in:

  • Czy środowisko pracy umożliwia pracownikom wykonywanie pracy bez zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa (np. przestrzeń umożliwiająca swobodne poruszanie się, odpowiednia wentylacja, oświetlenie)?
  • Czy narzędzia i sprzęt są odpowiednie do danego zadania i jak dobrze są utrzymywane?
  • Czy w miejscu pracy zaszły jakieś zmiany, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo?

Zagrożenia nie zawsze są oczywiste. Niektóre zagrożenia mogą wpływać na zdrowie przez długi okres czasu lub mogą powodować stres (np. mobbing) lub zmęczenie (np. praca zmianowa). Pomyśl również o zagrożeniach, które możesz wnieść do miejsca pracy jako nowe, używane lub wypożyczone towary (np. zużyta izolacja w wypożyczonym zestawie spawalniczym).

Podczas spaceru możesz zauważyć bezpośrednie problemy, które należy natychmiast rozwiązać, np. uprzątnąć rozlany płyn. W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której istnieje bezpośrednie lub znaczne zagrożenie dla ludzi, należy najpierw przenieść te osoby w bezpieczniejsze miejsce i pilnie zająć się zagrożeniem.

Sporządź listę wszystkich zagrożeń, jakie możesz znaleźć, łącznie z tymi, o których wiesz, że już się nimi zajęto, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte. Aby pomóc w znalezieniu i zanotowaniu zagrożeń, można skorzystać z listy kontrolnej dostosowanej do danego miejsca pracy.

KONSULTUJ SIĘ Z PRACOWNIKAMI

Zapytaj swoich pracowników o wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, jakie napotkali podczas wykonywania swojej pracy, a także o wszelkie zdarzenia potencjalnie wypadkowe lub incydenty, które nie zostały zgłoszone.

Można również przeprowadzić ankiety wśród pracowników, aby uzyskać informacje na temat takich kwestii, jak mobbing w miejscu pracy, a także bóle mięśni, które mogą sygnalizować potencjalne zagrożenia.

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH INFORMACJI

Informacje i porady dotyczące zagrożeń i ryzyka istotnych dla poszczególnych branż i rodzajów pracy są dostępne u organów regulacyjnych, stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, specjalistów technicznych i konsultantów ds. bezpieczeństwa.

Producenci i dostawcy mogą również dostarczyć informacji o zagrożeniach i środkach ostrożności dotyczących określonych substancji (karty charakterystyki), urządzeń lub procesów (instrukcje obsługi).

Przeanalizuj dokumentację dotyczącą monitorowania stanu zdrowia, zdarzeń w miejscu pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, skarg pracowników, zwolnień lekarskich oraz wyników wszelkich inspekcji i dochodzeń w celu zidentyfikowania zagrożeń. Jeżeli ktoś doznał obrażeń podczas wykonywania określonego zadania, oznacza to, że istnieje zagrożenie, które może spowodować obrażenia u innych osób. Takie zdarzenia należy zbadać, aby znaleźć zagrożenie, które spowodowało uraz lub chorobę.

Ocena ryzyka polega na rozważeniu, co mogłoby się stać, gdyby ktoś został narażony na niebezpieczeństwo, oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Ocena ryzyka może pomóc w ustaleniu:

  • jak poważne jest ryzyko
  • czy wszelkie istniejące środki kontroli są skuteczne
  • jakie działania należy podjąć w celu kontroli ryzyka
  • jak pilne musi być to działanie.

Ocena ryzyka może być przeprowadzona z różnym stopniem szczegółowości, w zależności od rodzaju zagrożeń oraz informacji, danych i zasobów, którymi dysponujesz. Może ona być tak prosta, jak rozmowa z pracownikami, lub obejmować konkretne narzędzia i techniki analizy ryzyka zalecane przez specjalistów ds. bezpieczeństwa.