Bezpieczna metoda pracy na kruchym dachu

Praca na kruchym dachu

Znaczny wzrost liczby wypadków śmiertelnych związanych z pracami na dachach, szczególnie na dachach pokrytych kruchymi materiałami, skłonił Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do wydania niniejszego Alertu Bezpieczeństwa, aby podkreślić potrzebę stosowania rygorystycznych procedur BHP podczas wykonywania tego typu prac.

W ciągu ostatnich 5 lat (2011-2015) doszło do 12 wypadków śmiertelnych związanych z pracami na dachach. Spośród nich 10 wypadków śmiertelnych miało miejsce na dachach krytych blachą/okładziną, a 2 na innych typach dachów. 7 z tych wypadków śmiertelnych miało miejsce na budynkach rolniczych, a większość z nich wiązała się z prostym upadkiem przez kruchy materiał dachowy.

Kruche materiały dachowe obejmują:

  • Świetliki dachowe i płyty Perspex, często trudne do zidentyfikowania ze względu na warunki atmosferyczne.
  • arkusze podkładowe na dachach zabudowanych
  • Niewzmocnione płyty cementowe, w tym płyty azbestowo-cementowe
  • szkło (w tym szkło zbrojone)
  • Płyty z wełny drzewnej

Należy zawsze zakładać, że wszystkie materiały pokryć dachowych są kruche, chyba że kompetentna osoba potwierdzi inaczej.

Kluczowe kroki:

  • Nie należy podejmować żadnych prac dachowych, malowania ani napraw samodzielnie, chyba że posiada się odpowiednie kompetencje. Prace na kruchych i krytych dachach wymagają, aby pracownik był kompetentny i posiadał odpowiedni ważny certyfikat umiejętności budowlanych SOLAS (CSCS) dla pokryć dachowych.
  • Należy ocenić ryzyko związane z wykonywaną pracą, uwzględniając wszystkie szczególne zagrożenia, takie jak kruche dachy.
  • Należy wybrać sprzęt roboczy najbardziej odpowiedni do danego zadania. Ochrona zbiorowa musi mieć pierwszeństwo przed ochroną indywidualną.

Wykonywać prace w sposób bezpieczny, zgodnie z Kodeksem bezpieczeństwa pracy na dachach HSA.