Jak przeprowadzić ocenę ryzyka?

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka

Wszystkie zagrożenia mogą potencjalnie powodować różne rodzaje i stopnie szkodliwości, od niewielkiego dyskomfortu po poważne obrażenia lub śmierć.

Na przykład ciężkie butle z gazem płynnym (LPG) mogą powodować nadwyrężenie mięśni podczas obsługi ręcznej. Jeżeli jednak butla zostanie uszkodzona, co spowoduje wyciek gazu, który następnie ulegnie zapaleniu, pożar może doprowadzić do poważnych poparzeń.

Jeżeli wyciek ten nastąpi w magazynie lub podobnej zamkniętej przestrzeni, może to spowodować eksplozję, która może zniszczyć budynek i zabić lub zranić osoby znajdujące się w pobliżu. Każdy z tych rezultatów wiąże się z innym rodzajem szkody o różnym stopniu dotkliwości, a prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z nich jest inne.

USTALENIE, JAK POWAŻNA MOŻE BYĆ SZKODA

Aby oszacować skalę szkód, które mogą powstać w wyniku każdego z zagrożeń, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Jaki rodzaj szkody może wystąpić (np. nadwyrężenie mięśni, zmęczenie, oparzenie, skaleczenie)? Jak poważna jest ta szkoda? Czy zagrożenie może spowodować śmierć, poważne obrażenia, chorobę lub tylko drobne obrażenia wymagające udzielenia pierwszej pomocy?
 • Jakie czynniki mogą mieć wpływ na rozmiar powstałej szkody? Na przykład odległość, z jakiej może spaść człowiek, lub stężenie danej substancji określają poziom możliwej szkody. Szkody mogą wystąpić natychmiast (np. obrażenia w wyniku upadku) lub dopiero po pewnym czasie (np. choroba w wyniku długotrwałego narażenia na działanie substancji).
 • Ile osób jest narażonych na zagrożenie i ile osób może zostać poszkodowanych w miejscu pracy i poza nim? Na przykład upadek żurawia samojezdnego na ruchliwym placu budowy może potencjalnie spowodować śmierć lub obrażenia u wielu osób.
 • Czy jedna awaria może prowadzić do innych awarii? Na przykład, czy awaria zasilania elektrycznego może spowodować, że wszelkie środki kontroli, które opierają się na elektryczności, staną się nieskuteczne?
 • Czy małe zdarzenie może eskalować do znacznie większego zdarzenia o poważniejszych konsekwencjach? Na przykład niewielki pożar może szybko wymknąć się spod kontroli w obecności dużej ilości łatwopalnych materiałów.

SPRAWDŹ, W JAKI SPOSÓB ZAGROŻENIA MOGĄ POWODOWAĆ SZKODY

W większości przypadków do incydentów dochodzi w wyniku łańcucha zdarzeń i awarii jednego lub kilku ogniw tego łańcucha. Jeżeli jedno lub więcej zdarzeń można zatrzymać lub zmienić, ryzyko może zostać wyeliminowane lub ograniczone.

Jednym ze sposobów opracowania łańcucha zdarzeń jest określenie punktu początkowego, w którym sprawy zaczynają iść źle, a następnie zastanowienie się: 'Jeśli to się wydarzy, co może się wydarzyć dalej?' W ten sposób powstanie lista zdarzeń, które prędzej czy później powodują szkody. Patrz studium przypadku w Załączniku A.

Zastanawiając się nad tym, w jaki sposób każde zagrożenie może spowodować szkodę, należy wziąć pod uwagę

 • skuteczność istniejących środków kontroli oraz to, czy kontrolują one wszystkie rodzaje szkód,
 • sposób faktycznego wykonywania pracy, a nie opieranie się na pisemnych instrukcjach i procedurach
 • sytuacje rzadkie lub nietypowe, a także sposób, w jaki rzeczy są zwykle wykonywane.

Należy uwzględnić konserwację i czyszczenie, a także awarie sprzętu i błędy w kontrolach BHP.

OKREŚLENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA SZKODY

Prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie poszkodowany, można oszacować, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • Jak często wykonywane jest dane zadanie? Czy zwiększa to lub zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia szkody?
 • Jak często ludzie znajdują się w pobliżu zagrożenia? Jak blisko ludzie się do niego zbliżają?
 • Czy zdarzyło się to już wcześniej, w Twoim miejscu pracy lub gdzie indziej? Jak często? Tabela 2 zawiera dalsze pytania, które mogą pomóc w oszacowaniu prawdopodobieństwa.

Możesz ocenić prawdopodobieństwo jako jedno z poniższych:

 • Pewne, że wystąpi - oczekuje się, że wystąpi w większości okoliczności
 • Bardzo prawdopodobne - prawdopodobnie wystąpi w większości okoliczności
 • Możliwe - może wystąpić od czasu do czasu
 • Mało prawdopodobne - może się zdarzyć w pewnym momencie
 • Rzadkie - może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach

Poziom ryzyka będzie wzrastał wraz z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody i jej dotkliwością.

Pytania, które należy zadać przy określaniu prawdopodobieństwa

Jak często ludzie są narażeni na niebezpieczeństwo?

Zagrożenie może istnieć przez cały czas lub tylko od czasu do czasu. Im częściej zagrożenie występuje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że spowoduje ono szkodę.

Na przykład:

 • Zderzenie kół zębatych w zamkniętej przekładni może spowodować zgniecenie tylko wtedy, gdy przekładnia jest otwarta podczas konserwacji, a zatem potencjał szkody nie wystąpi bardzo

Ciągłe podnoszenie ciężkich skrzyń może potencjalnie spowodować obrażenia zawsze, gdy wykonywana jest praca.

Jak długo ludzie mogą być narażeni na dane zagrożenie?

Im dłużej ktoś jest narażony na działanie zagrożenia, tym większe prawdopodobieństwo, że może dojść do powstania szkody.

Na przykład:

Im dłużej dana osoba jest narażona na pracę w hałasie, tym większe prawdopodobieństwo, że dozna utraty słuchu.

Jak skuteczne są obecne środki kontroli w ograniczaniu ryzyka?

W większości przypadków ryzyko podlegające ocenie będzie już podlegało pewnym środkom kontroli. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody wynikającej z ryzyka będzie zależało od tego, jak odpowiednie i skuteczne są obecne środki.

Na przykład:

Kontrole zarządzania ruchem zostały wdrożone w magazynie w celu oddzielenia poruszających się wózków widłowych od pieszych za pomocą znaków i malowanych linii na podłodze. Może zaistnieć potrzeba rozszerzenia tych kontroli o bariery fizyczne.

Czy jakiekolwiek zmiany w Twojej organizacji mogą zwiększyć to prawdopodobieństwo?

Zapotrzebowanie na towary i usługi w wielu organizacjach zmienia się w ciągu roku. Zmiany popytu mogą mieć charakter sezonowy, zależeć od warunków środowiskowych lub podlegać wahaniom rynkowym powodowanym przez szereg zdarzeń. Zaspokojenie zwiększonego popytu może powodować nietypowe obciążenia dla ludzi, instalacji i urządzeń oraz systemów pracy. Awarie mogą być bardziej prawdopodobne.

Na przykład:

Restauracje i bistra w centrum miasta są bardzo zajęte w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, stawiając dodatkowe wymagania personelowi kuchennemu i obsługującemu. Zwiększona ilość przygotowywanej żywności i obsługa większej liczby gości zwiększa możliwość popełnienia błędu ludzkiego i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.

Czy zagrożenia są bardziej prawdopodobne ze względu na środowisko pracy?

Przykłady sytuacji, w których ryzyko urazu lub choroby może stać się bardziej prawdopodobne:

 • Zmieniają się warunki środowiskowe. Na przykład praca wykonywana w wysokich temperaturach w zamkniętej przestrzeni zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu, ponieważ pracownicy szybciej się męczą; wilgotne warunki powodują, że chodniki i inne elementy mogą ulec uszkodzeniu.
 • Od ludzi wymaga się szybkiej pracy. Tempo, w jakim wykonywana jest praca (np. liczba powtórzeń), może nadmiernie obciążać organizm pracownika lub zwiększać prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Niewystarczająca ilość światła lub słaba wentylacja.

Czy sposób działania i zachowania ludzi może mieć wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia powodującego szkodę?

Należy wziąć pod uwagę możliwość popełnienia błędów, niewłaściwego użycia przedmiotów, rozproszenia uwagi lub paniki w określonych sytuacjach. Skutki zmęczenia lub stresu mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.

Czy różnice pomiędzy poszczególnymi osobami w miejscu pracy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia szkody?

Osoby niepełnosprawne mogą być bardziej narażone na szkodę, jeżeli miejsce pracy lub proces nie zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.

Nowi lub młodzi pracownicy mogą być bardziej narażeni na szkodę z powodu braku doświadczenia.

Osoby, które zwykle nie pracują w danym miejscu pracy, będą miały mniejszą wiedzę niż pracownicy, którzy zwykle tam pracują, i mogą być bardziej narażone na szkodę.

Do osób tych należą wykonawcy, goście lub członkowie społeczeństwa.