Po co przeprowadzać ocenę ryzyka i przygotowywać deklarację bezpieczeństwa?

Przeprowadzenie oceny ryzyka, przygotowanie i wdrożenie deklaracji bezpieczeństwa oraz aktualizowanie obu tych dokumentów nie zapobiegnie samo w sobie wypadkom i chorobom, ale odegra kluczową rolę w zmniejszeniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Celem jest upewnienie się, że nikt nie zostanie ranny ani nie zachoruje. Wypadki i zły stan zdrowia mogą zrujnować życie, a także wpłynąć na działalność firmy, jeśli dojdzie do utraty produkcji, uszkodzenia maszyn, wzrostu kosztów ubezpieczenia lub konieczności wniesienia sprawy do sądu.

Pracodawcy, kierownicy i przełożeni powinni dopilnować, aby praktyki w miejscu pracy odzwierciedlały oceny ryzyka i deklaracje bezpieczeństwa. Zachowanie, sposób, w jaki wszyscy pracują, musi odzwierciedlać bezpieczne praktyki pracy określone w tych dokumentach.

Należy przeprowadzać kontrole i audyty nadzorcze, aby określić, w jakim stopniu osiągane są wyznaczone cele. W razie potrzeby należy podjąć działania korygujące. Jeżeli miejsce pracy jest udostępniane do użytku innym osobom, deklaracja bezpieczeństwa musi również określać bezpieczne praktyki pracy, które są dla nich istotne.

Kiedy inspektor z Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Health and Safety Authority) kontroluje miejsce pracy, kładzie duży nacisk na zapewnienie, że wdrożono dobry program zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem.

Jeżeli dojdzie do wypadku, inspektorzy Urzędu i inne osoby dokładnie sprawdzą odpowiednie oceny ryzyka, oświadczenia o bezpieczeństwie, procedury i praktyki robocze. Należy upewnić się, że są one w stanie wytrzymać badanie. Jeżeli inspektor stwierdzi, że któreś z nich są nieodpowiednie, może poprosić pracodawcę o ich zmianę. Pracodawcy mogą być ścigani, jeżeli nie posiadają deklaracji bezpieczeństwa.