Lista kontrolna oceny zagrożeń dla środków ochrony indywidualnej (PPE)

Lista Kontrolna Oceny Zagrożeń Środków Ochrony Indywidualnej

Czy okulary ochronne lub osłony twarzy są zapewnione i noszone w miejscach, w których istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo kontaktu z latającymi cząstkami lub materiałami żrącymi?

Czy w miejscach, w których istnieje ryzyko urazów oczu, takich jak przekłucia, otarcia, stłuczenia lub oparzenia, należy przez cały czas nosić zatwierdzone okulary ochronne?

Czy pracownicy, którzy potrzebują soczewek korekcyjnych (okularów lub soczewek kontaktowych) w środowiskach pracy, w których występuje szkodliwe narażenie, muszą nosić wyłącznie zatwierdzone okulary ochronne, gogle ochronne lub stosować inne medycznie zatwierdzone procedury zapobiegawcze?

Czy są zapewnione rękawice ochronne, fartuchy, osłony lub inne środki chroniące przed skaleczeniami, żrącymi cieczami i chemikaliami?

Czy są dostępne i noszone hełmy ochronne tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo spadających przedmiotów?

Czy kaski są okresowo sprawdzane pod kątem uszkodzeń skorupy i systemu zawieszenia?

Czy w miejscach, w których istnieje ryzyko zranienia stóp przez gorące, żrące, trujące substancje, spadające przedmioty, zmiażdżenia lub przebicia, wymagana jest odpowiednia ochrona stóp?

Czy zapewniono zatwierdzone półmaski do regularnego lub awaryjnego stosowania w razie potrzeby?

Czy cały sprzęt ochronny jest utrzymywany w odpowiednim stanie sanitarnym i gotowy do użycia?

Czy w miejscu pracy, gdzie pracownicy narażeni są na szkodliwe materiały żrące, znajdują się urządzenia do przemywania oczu i prysznice do szybkiego przemywania?

Czy jest dostępny specjalny sprzęt dla pracowników elektrycznych?

Czy obiady spożywane na terenie zakładu są spożywane w miejscach, w których nie ma narażenia na kontakt z materiałami toksycznymi lub innymi zagrożeniami dla zdrowia?

Czy zapewniona jest ochrona przed skutkami narażenia na hałas w miejscu pracy, gdy poziom hałasu przekracza normy hałasu Cal/OSHA?