Wymogi dotyczące pisemnego planu zapobiegania pożarom (FPP) i określenie jego elementów składowych

Wymóg sporządzenia pisemnego planu zapobiegania pożarom (FPP) i określenie jego elementów składowych

Plan zapobiegania pożarom musi mieć formę pisemną, być przechowywany w miejscu pracy i udostępniony pracownikom do wglądu. Jednak według OSHA, jeśli zatrudniasz 10 lub mniej pracowników, możesz przekazać plan pracownikom ustnie.

Plan zapobiegania pożarom musi zawierać co najmniej:

  • Listę wszystkich głównych zagrożeń pożarowych, właściwe procedury obsługi i przechowywania materiałów niebezpiecznych, potencjalne źródła zapłonu i ich kontrolę, oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego do kontroli każdego głównego zagrożenia;
  • Procedury kontroli nagromadzenia odpadów łatwopalnych i palnych;
  • Procedury regularnej konserwacji zabezpieczeń zainstalowanych na urządzeniach wytwarzających ciepło w celu zapobieżenia przypadkowemu zapłonowi materiałów palnych;
  • Nazwisko lub stanowisko służbowe pracowników odpowiedzialnych za konserwację urządzeń zapobiegających lub kontrolujących źródła zapłonu lub pożarów; oraz
  • Nazwisko lub stanowisko służbowe pracowników odpowiedzialnych za kontrolę zagrożeń związanych ze źródłami paliwa.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników przy pierwszym przydzieleniu im stanowiska o zagrożeniach pożarowych, na które są narażeni. Pracodawca musi również omówić z każdym pracownikiem te części planu zapobiegania pożarom, które są niezbędne dla jego własnej ochrony.