Co to jest stres w pracy?

Stres związany z pracą to reakcja ludzi na wymagania i presję w pracy, które nie są dostosowane do ich wiedzy i umiejętności, a które stanowią wyzwanie dla ich zdolności radzenia sobie z nimi.

Stres występuje w wielu różnych okolicznościach pracy, ale często nasila się, gdy pracownicy czują, że mają niewielkie wsparcie ze strony przełożonych i kolegów oraz gdy mają niewielką kontrolę nad pracą lub sposobem radzenia sobie z jej wymaganiami i presją.

Często myli się presję lub wyzwanie ze stresem, a czasami wykorzystuje się je do usprawiedliwienia złych praktyk zarządzania.

Presja w miejscu pracy jest nieunikniona ze względu na wymagania współczesnego środowiska pracy. Presja postrzegana przez jednostkę jako akceptowalna może nawet utrzymywać pracowników w stanie czujności, motywacji, zdolności do pracy i nauki, w zależności od dostępnych zasobów i cech osobistych. Kiedy jednak presja ta staje się nadmierna lub w inny sposób niemożliwa do opanowania, prowadzi do stresu. Stres może mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników i wyniki firmy.

Stres wynika z niedopasowania wymagań i presji wywieranej na daną osobę z jednej strony, a jej wiedzą i umiejętnościami z drugiej. Stanowi on wyzwanie dla zdolności pracownika do radzenia sobie z pracą. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w których presja związana z pracą przekracza możliwości pracownika, ale także sytuacji, w których jego wiedza i umiejętności nie są wystarczająco wykorzystywane, co stanowi dla niego problem.

Zdrowa praca to taka, w której presja wywierana na pracowników jest odpowiednia w stosunku do ich możliwości i zasobów, do zakresu kontroli, jaką mają nad swoją pracą oraz do wsparcia, jakie otrzymują od ludzi, którzy są dla nich ważni. Ponieważ zdrowie to nie tylko brak choroby lub niedomagania, ale pozytywny stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu (WHO, 1986), zdrowe środowisko pracy to takie, w którym nie tylko nie ma warunków szkodliwych, ale jest dużo warunków sprzyjających zdrowiu.

Mogą one obejmować ciągłą ocenę ryzyka dla zdrowia, zapewnienie odpowiednich informacji i szkoleń w zakresie zdrowia oraz dostępność praktyk i struktur wsparcia organizacyjnego sprzyjających zdrowiu. Zdrowe środowisko pracy to takie, w którym pracownicy traktują zdrowie i promocję zdrowia jako priorytet i część swojego życia zawodowego.