Co to jest przestrzeń zamknięta?

Co to jest przestrzeń zamknięta?

Przestrzeń zamknięta odnosi się do każdego miejsca, w tym zbiornika, cysterny, kontenera, dołu, kanału, komory, piwnicy lub innej podobnej przestrzeni, która ze względu na swój zamknięty charakter stwarza warunki, które zwiększają prawdopodobieństwo wypadku, szkody lub urazu o takim charakterze, że wymaga podjęcia działań ratowniczych ze względu na

obecności lub dającej się racjonalnie przewidzieć obecności:

- atmosfery łatwopalnej lub wybuchowej
- szkodliwego gazu, dymu lub oparów
- swobodnie płynącego ciała stałego lub podwyższonego poziomu cieczy
- nadmiaru tlenu
- nadmiernie wysokiej temperaturybrak lub racjonalnie przewidywalny brak tlenu, który

Jakie są główne cechy charakterystyczne definiujące przestrzeń zamkniętą?

Kluczowymi cechami przestrzeni zamkniętej są:

 • przestrzeń musi być w znacznym stopniu zamknięta
 • musi istnieć ryzyko wystąpienia w niej co najmniej jednego z zagrożeń wymienionych powyżej
 • ryzyko poważnych obrażeń spowodowanych zagrożeniem musi wynikać z zamkniętego charakteru przestrzeni
 • potencjalne obrażenia muszą być poważne i wymagać podjęcia działań ratunkowych w celu uratowania danej osoby.

Jakie są wymogi prawne dotyczące wchodzenia do zamkniętych przestrzeni?

Przepisy z 2001 r. dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i opieki w miejscu pracy (przestrzenie zamknięte) obejmują wszystkie prace związane z przestrzeniami zamkniętymi.

Przepis 5 stanowi, że:

 • Osoba nie będzie wykonywała pracy w przestrzeniach zamkniętych, jeśli jest to rozsądnie praktyczne, że można tego uniknąć.
 • Jeśli praca musi zostać wykonana, przed jej rozpoczęciem należy przeprowadzić identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka.
 • Osoba nie może wchodzić do zamkniętej przestrzeni, jeżeli nie istnieje system pracy, który został zaplanowany, zorganizowany, wykonany i utrzymywany w taki sposób, że praca ta jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.
 • Każda osoba wchodząca do zamkniętej przestrzeni musi otrzymać odpowiednie informacje, szkolenie i instrukcje, stosownie do szczególnych cech proponowanych czynności roboczych.

Jakie są wymagania prawne w odniesieniu do ustaleń awaryjnych dla przestrzeni zamkniętych?

Przepis 6 Rozporządzenia w sprawie przestrzeni zamkniętych z 2001 r. stanowi, że:

 • Osoba nie może wejść do przestrzeni zamkniętej, chyba że zostały poczynione odpowiednie ustalenia awaryjne, które są odpowiednie dla danej przestrzeni zamkniętej.

Ustalenia awaryjne powinny obejmować:

 • Wszystkie praktyczne środki niezbędne do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób biorących udział w akcji ratunkowej.
 • zapewnienie odpowiedniego i niezawodnego sposobu podniesienia alarmu w sytuacji awaryjnej
 • Posiadanie w pobliżu całego niezbędnego sprzętu ratowniczego w dobrym stanie technicznym
 • Zapewnienie informacji, instrukcji i szkoleń dla wszystkich zaangażowanych w procedury ratownicze
 • Zapewnienie sprzętu i szkolenia w zakresie procedur reanimacyjnych, jeżeli istnieje przewidywalne ryzyko, że będą one potrzebne.