Wymagania szkoleniowe dotyczące planu zapobiegania pożarom (FPP)

Wymagania szkoleniowe dotyczące planu zapobiegania pożarom (FPP)

Pracodawcy powinni przeszkolić pracowników w zakresie zagrożeń pożarowych w miejscu pracy oraz postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego.

Obowiązki szkoleniowe kierownictwa. O ile nie został wyznaczony konkretny kierownik, wszyscy kierownicy powinni być odpowiedzialni za koordynację z Administratorem Planu szkoleń wszystkich pracowników objętych Planem FPP.

  • Wszyscy kierownicy powinni zostać przeszkoleni w celu zrozumienia swoich obowiązków w zakresie FPP, w tym procedur inspekcji i ćwiczeń.
  • Kierownicy powinni również upewnić się, że wszyscy pracownicy, od których można oczekiwać użycia przenośnych gaśnic są odpowiednio przeszkoleni.
  • Przełożeni powinni szkolić pracowników w zakresie zagrożeń pożarowych związanych z konkretnymi materiałami i procesami, na które są narażeni, oraz prowadzić pisemną dokumentację szkolenia.

Wiele z tematów poruszanych na szkoleniu FPP może być prezentowanych w klasie. Jeżeli pracownicy mają używać przenośnych gaśnic, muszą uczestniczyć w ćwiczeniach "praktycznych", które pomogą im zrozumieć procedury. Szkolenie praktyczne daje również pracownikom możliwość zademonstrowania szkoleniowcom, że posiadają oni umiejętności wymagane do używania gaśnic.

Szkolenie FPP powinno obejmować co najmniej wszystkie poniższe tematy:

  • przegląd wymagań OSHA zawartych w 29 CFR 1910.38, Plany działań w sytuacjach awaryjnych,
  • przegląd wymagań OSHA zawartych w 29 CFR 1910.39, Plany Zapobiegania Pożarom,
  • osoba(y) odpowiedzialna(e) za kontrolę zagrożeń związanych ze źródłami paliwa,