Jak liderzy określają cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa?

Liderzy określają cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa

Liderzy rozumieją konieczność ustanowienia ogólnych celów długoterminowych i konkretnych celów operacyjnych, zarządzanie określa oczekiwania wobec kierowników, przełożonych i pracowników oraz wobec całego programu. Cele i zadania powinny koncentrować się na konkretnych działaniach, które poprawią bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Aby ustanowić cele, kierownictwo powinno:

  • Ustanowić realistyczne cele w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia. Należy uwzględnić cele kładące nacisk na zapobieganie urazom i chorobom, a nie koncentrować się na wskaźnikach urazów i chorób.
  • Opracować konkretne cele operacyjne, które opisują, w jaki sposób cele w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia będą mierzone i osiągane.
  • Przydzielanie zadań i obowiązków poszczególnym osobom, ustalanie ram czasowych i określanie zapotrzebowania na zasoby.
  • Zintegrować cele, zadania i powiązane z nimi zadania w ramach ogólnego strategicznego planu bezpieczeństwa i zdrowia.