Jak i kiedy stosować analizę bezpieczeństwa pracy

Co to jest analiza bezpieczeństwa pracy?

Analiza bezpieczeństwa pracy (JSA) to procedura, która pomaga zintegrować przyjęte zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z praktykami stosowanymi w odniesieniu do danego zadania lub operacji na danym stanowisku. W ramach JSA każdy podstawowy etap pracy ma na celu rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i zalecenie najbezpieczniejszego sposobu wykonania pracy. Inne terminy używane do wyjaśnienia tej procedury to analiza zagrożeń związanych z pracą (JHA) i podział zagrożeń związanych z pracą.

Niektóre osoby wolą rozszerzyć analizę na wszystkie aspekty pracy, nie tylko na bezpieczeństwo. Takie podejście znane jest jako całościowa analiza pracy. Metodologia ta opiera się na założeniu, że bezpieczeństwo jest integralną częścią każdej pracy, a nie odrębną jednostką. W niniejszym dokumencie rozważane będą wyłącznie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Terminy "praca" i "zadanie" są powszechnie używane zamiennie w celu określenia konkretnego zadania roboczego, takiego jak "obsługa szlifierki", "użycie gaśnicy wodnej pod ciśnieniem" lub "zmiana przebitej opony". JSA nie są odpowiednie dla prac zdefiniowanych zbyt szeroko, na przykład "remont silnika"; lub zbyt wąsko, na przykład "ustawianie podnośnika samochodowego".

Wypełniony JSA służy jako doskonałe narzędzie do:

 • zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa;
 • szkolenia pracowników;
 • inspekcji miejsca pracy;
 • obserwacji bezpieczeństwa;
 • badania wypadków.

Działania następcze i przegląd analizy bezpieczeństwa pracy

Niezbędne jest ustanowienie procesu kontroli i przeglądu w celu monitorowania skuteczności środków zapobiegawczych wdrożonych po przeprowadzeniu JSA. Robi się to w celu:

 • upewnić się, że nie powstały nowe zagrożenia;
 • uzyskania informacji zwrotnych od pracowników wykonujących daną pracę;
 • upewnić się, że pracownicy przestrzegają procedur i praktyk wymaganych przez ocenę stanu bezpieczeństwa;
 • ocenić potrzebę powtórzenia oceny bezpieczeństwa pracy; oraz
 • wdrożenie ciągłego doskonalenia.

Przegląd okresowy (np. coroczny) jest stosowany w celu zapewnienia, że elementy JSA pozostają aktualne i funkcjonalne oraz że pracownicy stosują procedury i praktyki zalecane w JSA.

Potrzeba ponownego sporządzenia WSA może pojawić się, gdy:

 • tworzone jest nowe stanowisko pracy;
 • zmiana istniejącego stanowiska pracy, lub
 • zmianie ulega sprzęt lub proces.

Korzyści ekonomiczne wynikające z JSA obejmują:

 • zmniejszenie bezpośrednich/pośrednich kosztów wypadków;
 • poprawę jakości i produktywności; oraz
 • wzrost morale i dumy pracowników.

Czas i wysiłek poświęcony na JSA to inwestycja w kontrolę obrażeń, szkód materialnych i strat w produkcji.

Przykład JSA. Praca na wysokościach na wieżach komunikacyjnych.

(Wykorzystanie podejścia opartego na barierach energetycznych)

ARKUSZ ROBOCZY ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

STANOWISKO: Praca na wysokości na wieżach komunikacyjnych.

Analizowane przez: John Supervisor i Marie Worker Data: 5 maja 2002 r.

Sprawdzone przez: Kate Ekspert Data: 1 czerwca 2002 r.

Zatwierdzone przez: Współprzewodniczących Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Data: 5 czerwca 2002 r.

Kolejność zadań Potencjalne zagrożenia (rodzaj energii i kontakt) Środki zapobiegawcze

(Rodzaj energii i kontakt) Środki zapobiegawcze

(Bariery)

Ocena i przygotowanie miejsca pracy.

Zagrożenia:

 1. a) Oparzenia i porażenia prądem z powodu indukowania ładunków elektrycznych w sprzęcie i materiałach przez pole elektromagnetyczne (EMF) z anteny.
 2. b) Zagrożenie pożarowe spowodowane iskrami wywołanymi przez EMF.
 3. c) Spadające przedmioty z uszkodzonej wieży.
 4. d) Ekstremalne warunki pogodowe i wiatrowe.

Środki zaradcze:

 1. a) Odłączyć wieżę od zasilania, chyba że przeprowadzono badania, które wykazały, że w urządzeniach i materiałach nie indukuje się znaczący ładunek elektryczny. Należy używać uziemionego sprzętu podczas pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem.
 2. b) Nie wnosić materiałów łatwopalnych i palnych w pobliże wież. c) Usytuować ludzi i materiały z dala od obszarów, w których mogą spadać przedmioty.
 3. d) Śnieg, silny wiatr i deszcz stwarzają dodatkowe zagrożenia. Podczas takiej pogody należy odłożyć prace niezwiązane z nagłymi wypadkami.

Wspinaj się na wieżę.

Zagrożenia:

 1. a) Potencjalnie śmiertelne upadki z dużych wysokości.
 2. b) Narażenie na zimno/deszcz.
 3. c) Uderzenie przez sprzęt naprawczy i materiały podnoszone przez dźwig.

Środki zaradcze:

 1. a) Stosować odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości i system pozycjonowania pracy, tj. uprząż, pas, taśma bezpieczeństwa.
 2. b) Nosić odpowiednią odzież chroniącą przed zimnem i deszczem.
 3. c) Nie zbliżaj się do podnoszonych materiałów.

Należy opracować procedury na wypadek złych warunków pogodowych.

Zejdź na dół z wieży.

Zagrożenia:

 1. a) Uderzenie przez spadające przedmioty pozostawione na wieży przez pomyłkę.

Środki zaradcze:

 1. a) Upewnij się, że wszystkie narzędzia, sprzęt i materiały są zabezpieczone przed zejściem z wieży.

Więcej przydatnych tematów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

 • Dlaczego pracownicy ulegają wypadkom?
 • Cztery wskazówki, jak sprawić, by obserwacje bezpieczeństwa były bardziej skuteczne
 • 9 sekretów bezpieczeństwa w miejscu pracy, które musisz znać
 • 5 wskazówek, jak zidentyfikować zagrożenia - bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Wskazówki dotyczące pierwszej pomocy w 6 typowych wypadkach
 • Dziesięć najlepszych wskazówek dotyczących pierwszej pomocy
 • Jakie są najczęstsze zimowe kontuzje?
 • Pierwsza pomoc przy oparzeniach