Obowiązki pracodawcy i pracownika Ogólne wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej

Ogólne wymagania dotyczące PPE

Standardy OSHA wymagają stosowania PPE w celu zmniejszenia narażenia pracowników na zagrożenia, gdy kontrole inżynieryjne i administracyjne nie są wykonalne lub skuteczne w zmniejszaniu tego narażenia do dopuszczalnego poziomu.

Pracodawcy są zobowiązani do określenia, czy PPE powinno być używane do ochrony pracowników, a także muszą upewnić się, że pracownicy używają i utrzymują PPE w odpowiednim stanie sanitarnym i niezawodnym.

Obowiązki pracodawców

Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy są odpowiedzialni za:

  • przeprowadzenie "oceny zagrożeń" w miejscu pracy w celu zidentyfikowania i kontroli zagrożeń fizycznych i zdrowotnych;
  • zidentyfikowanie i zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej;
  • przeszkolenie pracowników w zakresie używania i dbania o PPE;
  • konserwację i wymianę zużytego lub uszkodzonego PPE; oraz
  • okresowe przeglądy, aktualizacje i oceny skuteczności programu PPE.

Obowiązki pracowników

Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy powinni:

  • prawidłowo nosić PPE,
  • uczęszczać na sesje szkoleniowe dotyczące PPE,
  • dbać o PPE, czyścić je i konserwować, oraz
  • informowanie przełożonego o potrzebie naprawy lub wymiany PPE.