Jak przywództwo najlepiej identyfikuje, kontroluje i eliminuje zagrożenia

Liderzy zbierają informacje o zagrożeniach

Skuteczni liderzy są zainteresowani pierwotnymi przyczynami warunków i zachowań prowadzących do wypadków. Informacje o zagrożeniach w miejscu pracy mogą być już dostępne dla pracodawców i pracowników zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Aby odkryć pierwotne przyczyny, liderzy powinni zbierać, porządkować i analizować informacje z pracownikami, aby ustalić, jakie rodzaje zagrożeń mogą być obecne i którzy pracownicy mogą być narażeni lub potencjalnie narażeni.

Liderzy kontrolują i analizują zagrożenia

Skuteczni liderzy poświęcają czas na regularne sprawdzanie miejsca pracy pod kątem zagrożeń. Może to pomóc w identyfikacji niedociągnięć, aby można było się nimi zająć przed wystąpieniem incydentu. Aby skutecznie zademonstrować przywództwo w przeprowadzaniu inspekcji, liderzy powinni:

 • Przeprowadzać regularne inspekcje wszystkich operacji, sprzętu, obszarów roboczych i obiektów. Dopilnować, aby pracownicy uczestniczyli w zespole kontrolnym i rozmawiać z nimi o zagrożeniach, które widzą lub zgłaszają.
 • Pamiętaj o dokumentowaniu inspekcji, aby móc później zweryfikować, czy niebezpieczne warunki zostały usunięte. Rób zdjęcia lub nagrywaj filmy wideo obszarów problematycznych, aby ułatwić późniejszą dyskusję i burzę mózgów na temat sposobów ich kontrolowania oraz aby wykorzystać je jako pomoce naukowe.
 • W inspekcjach tych uwzględnij wszystkie obszary i działania, takie jak składowanie i magazynowanie, konserwacja obiektów i sprzętu, zakupy i funkcje biurowe oraz działania wykonawców, podwykonawców i pracowników tymczasowych na miejscu.
 • Regularnie kontroluj zarówno pojazdy zakładowe (np. wózki widłowe, wózki przemysłowe z napędem), jak i pojazdy transportowe (np. samochody osobowe, ciężarówki).
 • Używaj list kontrolnych, które podkreślają rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Typowe zagrożenia dzielą się na kilka głównych kategorii, takich jak: Ogólny porządek domowy, sprzęt, maszyny, konserwacja, praktyki pracy i kwestie ergonomiczne.
 • Przed wprowadzeniem zmian w operacjach, stanowiskach pracy lub przebiegu pracy należy zasięgnąć opinii pracowników i ocenić zmiany pod kątem potencjalnych zagrożeń i związanego z nimi ryzyka.

Liderzy identyfikują zagrożenia dla zdrowia

Skuteczni liderzy zdają sobie sprawę, że warunki panujące w miejscu pracy mogą wpływać zarówno na zdrowie, jak i bezpieczeństwo pracowników. Przeglądanie dokumentacji medycznej może być przydatne w identyfikowaniu narażenia na zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy. Zagrożenia zdrowotne obejmują zagrożenia chemiczne, fizyczne, biologiczne i ergonomiczne. Aby skutecznie zademonstrować przywództwo podczas identyfikowania zagrożeń dla zdrowia, liderzy powinni:

Identyfikować zagrożenia chemiczne: Przejrzeć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i etykiety produktów, aby zidentyfikować substancje chemiczne występujące w miejscu pracy, które mają niskie limity narażenia, są bardzo lotne lub są stosowane w dużych ilościach albo w niewentylowanych pomieszczeniach. Zidentyfikuj czynności, które mogą powodować narażenie skóry na działanie chemikaliów.

 • Zidentyfikuj zagrożenia fizyczne: Zidentyfikuj wszelkie narażenia na nadmierny hałas (miejsca, w których musisz podnosić głos, aby inni cię usłyszeli), podwyższoną temperaturę (wewnątrz i na zewnątrz) lub źródła promieniowania.
 • Identyfikacja zagrożeń biologicznych: Ustal, czy pracownicy mogą być narażeni na kontakt ze źródłami chorób zakaźnych, pleśnią, toksycznymi lub trującymi roślinami albo materiałami zwierzęcymi (sierść lub odchody), które mogą powodować reakcje alergiczne lub astmę zawodową.
 • Zidentyfikuj ergonomiczne czynniki ryzyka: Zbadaj czynności robocze wymagające podnoszenia ciężarów, pracy na wysokości powyżej ramion, powtarzających się ruchów lub zadań o znacznej wibracji.
 • Przeprowadzenie ilościowej oceny narażenia, jeśli to możliwe, przy użyciu przyrządów do pobierania próbek powietrza lub bezpośredniego odczytu.

Liderzy przeprowadzają dochodzenia w sprawie incydentów/wypadków

Skuteczni liderzy nalegają, aby wszystkie zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz wypadki powodujące urazy/zdarzenia były badane, nie po to, aby zrzucić winę, ale aby usunąć słabe punkty systemu zarządzania bezpieczeństwem: pierwotne przyczyny. Takie postępowanie jest bardzo proaktywne, ponieważ pomaga zapewnić, że w przyszłości incydenty i wypadki nie będą miały miejsca. Badają oni również zgłoszenia innych problemów, które stanowią wyraźne wskazanie, gdzie istnieją zagrożenia. Aby skutecznie zademonstrować przywództwo podczas prowadzenia badań incydentów/wypadków, liderzy powinni:

 • Opracować jasny plan i procedurę prowadzenia dochodzeń w sprawie incydentów, tak aby dochodzenie można było rozpocząć natychmiast po wystąpieniu incydentu.
 • Przeszkolić zespoły dochodzeniowe w zakresie technik badania incydentów, podkreślając obiektywizm i otwartość umysłu podczas całego procesu badania.
 • Prowadzenie dochodzeń z udziałem przeszkolonego zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa i pracowników.
 • Zbadanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych/niedalekich wypadków.
 • Zidentyfikuj i przeanalizuj podstawowe przyczyny, aby usunąć podstawowe niedociągnięcia programu, które umożliwiły wystąpienie incydentów.
 • Przekazanie wyników dochodzenia kierownictwu, przełożonym i pracownikom w celu
  zapobiec ponownemu wystąpieniu zdarzenia.

Liderzy identyfikują strategie kontroli zagrożeń

Istnieje wiele informacji, które mogą pomóc pracodawcom w zbadaniu możliwości kontroli zidentyfikowanych zagrożeń. Dobre przywództwo będzie dążyć do uzyskania od pracowników opinii na temat wykonalności i skuteczności środków kontroli zagrożeń. Aby skutecznie zademonstrować przywództwo w identyfikowaniu i wyborze strategii kontroli zagrożeń, liderzy powinni:

 • Przeglądać źródła takie jak standardy OSHA i wytyczne konsensusu w celu zidentyfikowania potencjalnych środków kontroli.
 • Zbadać środki kontroli stosowane w innych miejscach pracy i ustalić, czy byłyby one skuteczne w Twoim miejscu pracy.
 • Zebrać opinie pracowników, aby zaproponowali i ocenili rozwiązania w oparciu o ich wiedzę na temat zakładu, sprzętu i procesów pracy.

Pracodawcy powinni wybrać takie środki kontroli, które są najbardziej wykonalne, skuteczne i trwałe. W tym celu powinni stosować "hierarchię środków kontroli", które najlepiej eliminują lub kontrolują zagrożenia i narażenie. Liderzy powinni również przeglądać i omawiać opcje kontroli z pracownikami, aby upewnić się, że kontrole są wykonalne i skuteczne.

Liderzy wdrażają środki kontroli zagrożeń

Po zidentyfikowaniu środków zapobiegania i kontroli zagrożeń, należy je wdrożyć zgodnie z planem kontroli zagrożeń. Aby skutecznie zademonstrować przywództwo we wdrażaniu środków kontroli zagrożeń, kierownicy powinni:

 • Wdrażać środki kontroli zagrożeń zgodnie z priorytetami ustalonymi w planie kontroli zagrożeń.
 • Gdy zasoby są ograniczone, wdrażać środki na zasadzie "najpierw najgorsze".
 • Niezwłocznie wdrażać wszelkie środki, które są łatwe i niedrogie, niezależnie od poziomu zagrożenia, z jakim się wiążą.

Liderzy podejmują działania następcze, aby potwierdzić, że środki kontroli są skuteczne

Aby zapewnić, że środki kontroli są i pozostają skuteczne, pracodawcy powinni śledzić postępy we wdrażaniu środków kontroli, sprawdzać i oceniać środki kontroli po ich zainstalowaniu oraz stosować rutynowe praktyki konserwacji zapobiegawczej. Skuteczne kierownictwo upewni się, że osiągnięto następujące cele:

 1. Śledzenie postępów i weryfikacja wdrożenia poprzez zadawanie następujących pytań:
 • Czy wszystkie środki kontroli zostały wdrożone zgodnie z planem kontroli zagrożeń?
 • Czy techniczne środki kontroli zostały prawidłowo zainstalowane i przetestowane?
 • Czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, tak aby rozumieli środki kontroli, w tym sposób działania kontroli inżynieryjnych, praktyki bezpiecznej pracy i wymagania dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej?
 • Czy środki kontroli są stosowane prawidłowo i konsekwentnie?

2. 2. Przeprowadzać regularne inspekcje (i monitorowanie higieny przemysłowej, jeżeli jest to wskazane), aby potwierdzić
że kontrole inżynieryjne działają zgodnie z projektem.

3. Oceniać środki kontroli, aby ustalić, czy są skuteczne, czy też wymagają modyfikacji.
Zaangażować pracowników w ocenę kontroli. Jeżeli środki kontroli nie są skuteczne, należy zidentyfikować,
Jeśli środki kontroli nie są skuteczne, należy określić, wybrać i wdrożyć dalsze środki kontroli, które zapewnią odpowiednią ochronę.

4. Potwierdzić, że praktyki pracy, kontrole administracyjne i polityka stosowania PPE są przestrzegane.
przestrzegane.

5. Przeprowadzić rutynową konserwację zapobiegawczą sprzętu, instalacji i kontroli, aby pomóc
Zapobiegać incydentom spowodowanym awarią sprzętu.

Liderzy edukują pracodawców, kierowników i przełożonych

Pracodawcy, kierownicy i inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników i skorzystają ze specjalnych szkoleń, które pozwolą im pełnić rolę liderów w programie. Demonstrowanie przywództwa w tym obszarze ma miejsce, gdy pracodawcy instruują kierowników i przełożonych w zakresie następujących zagadnień:

 • Ich obowiązków jako kierowników i przełożonych oraz praw pracowników wynikających z ustawy OSH Act.
 • Najlepsze praktyki pozytywnego reagowania na zgłoszenia urazów, chorób i incydentów dokonywane przez wszystkich pracowników.
 • Podstawowe koncepcje i techniki rozpoznawania zagrożeń oraz metody ich kontroli, w tym hierarchia kontroli.
 • Analiza zagrożeń, kontrole oraz techniki badania incydentów/wypadków, w tym analiza przyczyn źródłowych.