Co powoduje stres w pracy?

Zła organizacja pracy, to znaczy sposób, w jaki projektujemy miejsca pracy i systemy pracy oraz sposób, w jaki nimi zarządzamy, może powodować stres w pracy.

Nadmierne i w inny sposób niemożliwe do opanowania wymagania i presja mogą być spowodowane złym zaprojektowaniem pracy, złym zarządzaniem i niezadowalającymi warunkami pracy. Mogą one również powodować, że pracownicy nie otrzymują wystarczającego wsparcia od innych lub nie mają wystarczającej kontroli nad swoją pracą i związanymi z nią obciążeniami.

Wyniki badań pokazują, że najbardziej stresujący rodzaj pracy to taki, w którym stawia się nadmierne wymagania i wywiera presję, która nie jest dostosowana do wiedzy i umiejętności pracowników, w którym istnieje niewielka możliwość dokonywania wyboru lub sprawowania kontroli i w którym jest niewielkie wsparcie ze strony innych.

Im bardziej wymagania i presja w pracy są dopasowane do wiedzy i umiejętności pracowników, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że doświadczą oni stresu w pracy.

Im więcej wsparcia pracownicy otrzymują od innych w pracy lub w związku z pracą, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że doświadczą stresu w pracy.

Im większą kontrolę pracownicy mają nad swoją pracą i sposobem jej wykonywania oraz im bardziej uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących ich pracy, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że doświadczą stresu w pracy.

Większość przyczyn stresu w pracy dotyczy sposobu, w jaki praca jest zaprojektowana i jak zarządzane są organizacje. Ponieważ te aspekty pracy mogą potencjalnie powodować szkody, nazywa się je "zagrożeniami związanymi ze stresem". W literaturze dotyczącej stresu ogólnie wyróżnia się dziewięć kategorii zagrożeń związanych ze stresem, które wymieniono poniżej. Należy jednak pamiętać, że niektóre z tych zagrożeń mogą nie być uniwersalne lub mogą nie być uznawane za szkodliwe w określonych kulturach.

Treść pracy:

Treść pracy

 • Monotonne, mało stymulujące, bezsensowne zadania
 • Brak różnorodności
 • Nieprzyjemne zadania
 • Zadania odwracające uwagę

Obciążenie pracą i tempo pracy

 • Zbyt dużo lub zbyt mało do zrobienia
 • Praca pod presją czasu

Godziny pracy

 • Ścisłe i nieelastyczne harmonogramy pracy
 • Długie i niespołeczne godziny pracy
 • Nieprzewidywalne godziny pracy
 • Źle zaprojektowane systemy zmianowe

Partycypacja i kontrola

 • Brak udziału w podejmowaniu decyzji
 • Brak kontroli (np. nad metodami pracy, tempem pracy, godzinami pracy i środowiskiem pracy)

Rozwój kariery, status i wynagrodzenie

 • Niepewność pracy
 • Brak perspektyw na awans
 • Niewystarczające lub nadmierne promowanie
 • Praca o "niskiej wartości społecznej".
 • Systemy płatności według stawek akordowych
 • niejasne lub niesprawiedliwe systemy oceny wyników pracy
 • Nadmierne lub zbyt niskie kwalifikacje do wykonywania danej pracy

Rola w organizacji

 • Niejasna rola
 • Sprzeczne role w ramach tego samego stanowiska
 • Odpowiedzialność za ludzi
 • Ciągłe zajmowanie się innymi ludźmi i ich problemami
  problemami

Relacje interpersonalne

 • Nieodpowiedni, niewybredny lub niewspierający
  nadzór
 • Złe relacje z współpracownikami
 • Znęcanie się, prześladowanie i przemoc
 • Izolacja lub praca w odosobnieniu
 • Brak uzgodnionych procedur rozwiązywania problemów lub skarg

Kultura organizacyjna

 • Słaba komunikacja
 • Słabe przywództwo
 • Brak jasności co do celów i struktury organizacyjnej

Relacja dom-praca

 • Sprzeczne wymagania pracy i domu
 • Brak wsparcia dla problemów domowych w pracy
 • Brak wsparcia dla problemów zawodowych w domu