Kontrola hałasu tła w centrach obsługi telefonicznej

Możliwe do wdrożenia środki kontroli obejmują:

 • przegląd projektu i układu pomieszczenia oraz stanowisk pracy:
 • redukcję hałasu zewnętrznego i pochodzącego z obsługi budynku
 • zmniejszenie pogłosu w pomieszczeniu poprzez zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych
 • umieszczenie barier akustycznych wokół lub pomiędzy stanowiskami pracy a innymi obszarami centrum telefonicznego
 • zachęcanie ludzi, aby nie rozmawiali głośno lub nie prowadzili dyskusji w pobliżu operatorów
 • umieszczanie faksów, kserokopiarek i drukarek z dala od operatorów
 • kontrolowanie hałasu radiowego i używania telefonów komórkowych
 • w przypadku hot-desking, zapewnienie płynnej i cichej zmiany miejsca pracy w hot-desking
 • zapewnienie pracownikom wystarczającej przestrzeni do poruszania się w czasie zmiany bez
  bez tłoku.

Postępowanie w przypadku incydentów akustycznych

Po wystąpieniu incydentu akustycznego pracownik powinien

 • natychmiast zdjąć zestaw słuchawkowy
  w niektórych okolicznościach przenieść się do strefy "wyjścia".
 • zgłosić incydent i wszelkie objawy przełożonemu
 • przedyskutować z przełożonym możliwość kontynuowania pracy i, w razie potrzeby, przenieść się na inne stanowisko pracy.

Po incydencie akustycznym należy:

 • upewnić się, że zdarzenie zostało zarejestrowane i zapisane w dzienniku
 • omówić z pracownikiem zdarzenie i możliwość kontynuowania pracy
 • w przypadku uporczywych lub poważnych objawów, skierować pracownika do lekarza ogólnego i/lub audiologa w celu oceny i leczenia ewentualnego urazu
 • zbadanie przyczyny hałasu, w tym czy pochodzi on ze źródła wewnętrznego czy zewnętrznego
 • upewnić się, że zestaw słuchawkowy i inne urządzenia zostały sprawdzone pod kątem czystości dźwięku oraz ewentualnych uszkodzeń i usterek
 • usunąć uszkodzony lub wadliwy sprzęt z użytkowania
 • dokonać przeglądu adekwatności środków kontroli hałasu i ogólnego środowiska pracy.