Kiedy należy przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z hałasem?

Jeśli zidentyfikowałeś jakiekolwiek hałaśliwe czynności, które mogą narażać Twoich pracowników lub inne osoby w Twoim miejscu pracy na niebezpieczny hałas, to o ile nie możesz natychmiast zmniejszyć narażenia poniżej normy, powinieneś ocenić ryzyko przeprowadzając ocenę hałasu.

Ocena hałasu pomoże Ci:

  • określić, którzy pracownicy są narażeni na utratę słuchu
  • określić, jakie źródła hałasu i procesy powodują to ryzyko
  • określić, czy i jakiego rodzaju środki kontroli hałasu można wdrożyć
  • sprawdzić skuteczność istniejących środków kontroli.

Ocena hałasu może nie zawsze wymagać pomiarów. Na przykład, jeśli tylko jedna czynność w miejscu pracy - korzystanie z jednej maszyny - wiąże się z hałasem powyżej 85 dB(A), a producent dostarczył informacji o poziomach hałasu maszyny, gdy jest ona obsługiwana w określony sposób, wówczas wystarczającą ocenę można przeprowadzić bez pomiarów. Bardziej złożone sytuacje mogą wymagać pomiarów w celu dokładnego określenia narażenia pracownika na hałas, np. miejsca pracy ze zmiennym poziomem hałasu w ciągu zmiany oraz miejsca pracy, w których pracownicy przemieszczają się w hałaśliwych obszarach i poza nimi.

Kto może przeprowadzić ocenę hałasu?

Ocena hałasu powinna być przeprowadzona przez kompetentną osobę zgodnie z procedurami zawartymi w AS/NZS 1269.1 Pomiar i ocena imisji i ekspozycji na hałas. Im bardziej złożona jest sytuacja, tym większa musi być wiedza i doświadczenie tej osoby.

Osoba kompetentna to taka, która posiada dokładnie skalibrowane przyrządy do pomiaru hałasu oraz, dzięki szkoleniu i doświadczeniu:

  • rozumie, co jest wymagane przez przepisy WHS dotyczące hałasu
  • wie, jak sprawdzić działanie przyrządów
  • wie, jak prawidłowo wykonywać pomiary
  • potrafi interpretować wyniki pomiarów hałasu.

Jakie informacje powinny być zawarte w raporcie oceny hałasu?

Raporty z oceny hałasu powinny wykazać, że ocena została przeprowadzona prawidłowo i że wszystkie czynniki zostały wzięte pod uwagę. Sprawozdanie z oceny powinno zawierać wszystkie informacje podane w Dodatku D. Raporty z oceny hałasu powinny być wykorzystywane do wyboru odpowiednich środków kontroli. Główne wnioski powinny być uwzględnione w szkoleniu dla wszystkich pracowników. Raporty powinny być udostępniane kierownictwu, przedstawicielom ds. zdrowia i bezpieczeństwa oraz organom regulacyjnym.