Klasyfikacja czynników biologicznych i środki kontroli

Załącznik 9 do rozporządzeń w sprawie COSHH obejmuje przepisy szczególne dotyczące czynników biologicznych. Przepisy te są w większości przypadków uzupełnieniem innych przepisów rozporządzeń i mają na celu ochronę pracowników przed ryzykiem dla ich zdrowia, zarówno bezpośrednim, jak i opóźnionym, wynikającym z czynników biologicznych.

Klasyfikacja czynników biologicznych

Harmonogram umożliwia HSC zatwierdzenie i opublikowanie dokumentu "Klasyfikacja czynników biologicznych według zagrożeń i kategorii zamknięcia" zawierającego wykaz czynników biologicznych wraz z klasyfikacją każdego czynnika, który został zatwierdzony.

W przypadku gdy czynnik biologiczny nie posiada zatwierdzonej klasyfikacji, pracodawca tymczasowo klasyfikuje ten czynnik zgodnie z poniższą klasyfikacją, uwzględniając charakter czynnika oraz właściwości, których znajomości można od niego oczekiwać. Pracodawca przypisuje środek do jednej z poniższych grup w zależności od poziomu ryzyka zakażenia, a w razie wątpliwości co do tego, która z dwóch alternatywnych grup jest najwłaściwsza, przypisuje go do wyższej z nich:

Grupa 1 - mało prawdopodobne, aby powodował choroby u ludzi;

Grupa2 - może powodować choroby u ludzi i może stanowić zagrożenie dla pracowników; jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzenił się w społeczności i zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka lub leczenie;

Grupa 3 - może powodować poważną chorobę u ludzi i może stanowić poważne zagrożenie dla pracowników; może rozprzestrzeniać się na społeczność, ale zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka lub leczenie;

Grupa 4 - może powodować poważne choroby u ludzi i stanowi poważne zagrożenie dla pracowników; istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się na społeczność i zazwyczaj nie jest dostępna skuteczna profilaktyka lub leczenie.

Ocena ryzyka dla zdrowia

Każdy pracodawca, który zamierza wykonywać jakąkolwiek pracę, która może narazić jego pracowników na działanie czynnika biologicznego, przy dokonywaniu oceny ryzyka stwarzanego przez tę pracę bierze pod uwagę grupę, do której dany czynnik został zaklasyfikowany.

Zapobieganie narażeniu na działanie czynnika biologicznego

Jeżeli charakter działalności na to pozwala, każdy pracodawca zapewnia, że zapobiega narażeniu swoich pracowników na działanie danego czynnika biologicznego poprzez zastąpienie go czynnikiem biologicznym, który jest mniej niebezpieczny.

Kontrola narażenia na działanie czynników biologicznych

W przypadku gdy istnieje ryzyko narażenia na działanie czynnika biologicznego i nie jest możliwe zapobieżenie temu narażeniu w inny sposób, jest ono odpowiednio kontrolowane, w szczególności poprzez następujące środki, które należy stosować w świetle wyników oceny:

a) utrzymywanie na możliwie najniższym poziomie liczby pracowników narażonych lub mogących być narażonymi na działanie czynnika biologicznego;

b) zaprojektowanie procesów pracy i technicznych środków kontroli w taki sposób, aby zapobiec lub zminimalizować uwolnienie czynników biologicznych do miejsca pracy;

c) umieszczanie znaku zagrożenia biologicznego i innych odpowiednich znaków ostrzegawczych;

d) sporządzanie planów postępowania w razie wypadku z udziałem czynników biologicznych;

e) określenie właściwych procedur dekontaminacji i dezynfekcji;

f) ustanowienie środków bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i usuwania skażonych odpadów, łącznie z wykorzystaniem bezpiecznych i możliwych do zidentyfikowania pojemników, po odpowiednim przetworzeniu, gdzie stosowne

g) dokonywanie ustaleń dotyczących bezpiecznego obchodzenia się i transportu czynników biologicznych lub materiałów, które mogą zawierać takie czynniki, w obrębie miejsca pracy;

h) określenie procedur pobierania, obchodzenia się i przetwarzania próbek, które mogą zawierać czynniki biologiczne;

i) zapewnienie zbiorowych środków zapobiegawczych oraz, w przypadku gdy narażenie nie może być odpowiednio kontrolowane za pomocą innych środków, indywidualnych środków ochrony, w tym w szczególności dostarczenie właściwej odzieży ochronnej lub innej odzieży specjalnej;

j) w miarę potrzeb, udostępnianie skutecznych szczepionek dla tych pracowników, którzy nie są jeszcze uodpornieni na działanie czynnika biologicznego, na który są narażeni lub mogą być narażeni;

k) ustanowienie środków higieny zgodnych z celem zapobiegania lub zmniejszania przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia czynnika biologicznego z miejsca pracy, w tym w szczególności: i) zapewnienie właściwych i odpowiednich urządzeń do mycia i toalet; oraz ii) zakaz jedzenia, picia, palenia i stosowania kosmetyków w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko skażenia czynnikami biologicznymi.

W niniejszym ustępie "odpowiedni" w odniesieniu do odzieży i środków higieny oznacza właściwy dla danego ryzyka oraz warunków panujących w miejscu, w którym może wystąpić narażenie na ryzyko. Specjalne środki kontroli są ustanowione w wykazie w odniesieniu do:

a) zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej; oraz

b) laboratoriów, pomieszczeń dla zwierząt i procesów przemysłowych.