Karty charakterystyki Niebezpieczne substancje chemiczne

HCS 2012 wymaga od producentów, dystrybutorów lub importerów substancji chemicznych dostarczenia kart charakterystyki (SDS) (dawniej MSDS lub Material Safety Data Sheets) dla każdej niebezpiecznej substancji chemicznej do dalszych użytkowników w celu przekazania informacji o tych zagrożeniach.

SDS zawiera takie informacje jak:

 • właściwości każdej substancji chemicznej;
 • zagrożenia fizyczne, zdrowotne i środowiskowe dla zdrowia;
 • środki ochronne; oraz
 • środki ostrożności przy obchodzeniu się, przechowywaniu i transporcie danej substancji chemicznej.

Formularz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS)

HCS 2012 wymaga, aby nowe karty charakterystyki substancji niebezpiecznej miały jednolity format i zawierały numery sekcji, nagłówki oraz powiązane informacje w poniższych rubrykach:

Sekcja 1: Identyfikacja

Ta sekcja identyfikuje substancję chemiczną na karcie charakterystyki, jak również jej zalecane zastosowania. Podaje ona również istotne informacje kontaktowe dostawcy. Wymagane informacje obejmują:

 • Identyfikator produktu używany na etykiecie oraz wszelkie inne nazwy zwyczajowe lub synonimy, pod którymi substancja jest znana.
 • Nazwa, adres, numer telefonu producenta, importera lub innego podmiotu odpowiedzialnego oraz numer telefonu alarmowego.
 • Zalecane zastosowanie substancji chemicznej (np. krótki opis jej działania, np. środek zmniejszający palność) i wszelkie ograniczenia w stosowaniu (w tym zalecenia podane przez dostawcę).

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożenia(-ń)

Ta sekcja identyfikuje zagrożenia stwarzane przez substancję chemiczną przedstawioną w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej oraz odpowiednie informacje ostrzegawcze związane z tymi zagrożeniami. Wymagane informacje obejmują:

 • klasyfikacja zagrożeń substancji chemicznej (np. ciecz łatwopalna, kategoria 1)
 • słowo sygnalizacyjne, piktogramy
 • zwrot(y) wskazujący(e) rodzaj zagrożenia, zwrot(y) wskazujący(e) środki ostrożności
 • opis wszelkich zagrożeń nie sklasyfikowanych w inny sposób

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

Ta sekcja identyfikuje składnik(i) zawarty(e) w produkcie wskazanym w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, w tym zanieczyszczenia i dodatki stabilizujące. Sekcja ta obejmuje informacje o substancjach, mieszaninach i wszystkich chemikaliach, w przypadku których zastrzegana jest tajemnica handlowa. Wymagane informacje składają się z:

 • Substancje - Nazwa chemiczna; Nazwa zwyczajowa i synonimy; Numer Chemical Abstracts Service (CAS) i inne unikalne identyfikatory; Zanieczyszczenia i dodatki stabilizujące, które same są sklasyfikowane i które przyczyniają się do klasyfikacji substancji chemicznej.
 • Mieszaniny - te same informacje, które są wymagane dla substancji; nazwa chemiczna i stężenie (tj. dokładny procent) wszystkich składników, które są sklasyfikowane jako zagrażające zdrowiu i są obecne powyżej ich wartości granicznych stężeń lub stanowią zagrożenie dla zdrowia poniżej wartości granicznych stężeń. Stężenie (dokładna wartość procentowa) każdego składnika
 • Substancjechemiczne, w przypadku których zastrzeżona jest tajemnica handl owa - wymagane jest oświadczenie, że określona tożsamość chemiczna i/lub dokładny procent (stężenie) składu zostały utajnione jako tajemnica handlowa.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

Ta sekcja opisuje wstępną opiekę, która powinna być udzielona przez nieprzeszkolonych respondentów osobie, która została narażona na działanie substancji chemicznej. Wymagane informacje składają się z:

 • niezbędne instrukcje dotyczące pierwszej pomocy według odpowiednich dróg narażenia (wdychanie, kontakt ze skórą i oczami oraz spożycie)
 • opis najważniejszych objawów lub skutków oraz wszelkich objawów ostrych lub opóźnionych
 • zalecenia dotyczące natychmiastowej opieki medycznej i specjalnego leczenia, jeśli jest to konieczne

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Ta sekcja zawiera zalecenia dotyczące zwalczania pożaru spowodowanego przez substancję chemiczną. Wymagane informacje składają się z:

 • Zalecenia dotyczące odpowiedniego sprzętu gaśniczego oraz informacje o sprzęcie gaśniczym, który nie jest odpowiedni w danej sytuacji.
 • Porady dotyczące specyficznych zagrożeń, które powstają w wyniku działania substancji chemicznej podczas pożaru, takich jak wszelkie niebezpieczne produkty spalania powstające podczas spalania substancji chemicznej.
 • Zalecenia dotyczące specjalnego sprzętu ochronnego lub środków ostrożności dla strażaków.

Sekcja 6: Środki ochrony przed przypadkowym uwalnianiem się do środowiska

Ta sekcja zawiera zalecenia dotyczące odpowiedniej reakcji na wycieki, przecieki lub uwolnienia, w tym praktyki ograniczania rozprzestrzeniania i oczyszczania w celu zapobiegania lub minimalizowania narażenia ludzi, mienia lub środowiska. Wymagane informacje mogą obejmować zalecenia dotyczące:

 • Stosowania osobistych środków ostrożności i sprzętu ochronnego w celu zapobiegania skażeniu skóry, oczu i odzieży.
 • Procedur awaryjnych, w tym instrukcji dotyczących ewakuacji, konsultacji z ekspertami w razie potrzeby i odpowiedniej odzieży ochronnej.
 • Metody i materiały stosowane do ograniczania rozprzestrzeniania się skażenia.
 • Procedury oczyszczania.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Ta sekcja zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami i warunków bezpiecznego ich przechowywania. Wymagane informacje obejmują:

 • Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania, w tym zalecenia dotyczące postępowania z niekompatybilnymi chemikaliami, minimalizowania uwalniania chemikaliów do środowiska oraz porady dotyczące ogólnych praktyk higienicznych.
 • Zalecenia dotyczące warunków bezpiecznego magazynowania, w tym wszelkich niezgodności.
 • Należy udzielić porady na temat szczególnych wymagań dotyczących magazynowania (np. wymagania dotyczące wentylacji).

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej -.

Ta sekcja określa limity narażenia, techniczne środki kontroli i środki ochrony indywidualnej, które mogą być stosowane w celu zminimalizowania narażenia pracownika. Wymagane informacje obejmują:

 • dopuszczalne limity narażenia OSHA (PEL), progowe wartości graniczne (TLV) Amerykańskiej Konferencji Rządowych Higienistów Przemysłowych (ACGIH) oraz wszelkie inne limity narażenia - odpowiednie kontrole inżynieryjne
 • zalecenia dotyczące środków ochrony osobistej w celu zapobiegania chorobom lub obrażeniom w wyniku narażenia na działanie chemikaliów, takie jak sprzęt ochrony osobistej (PPE)
 • wszelkie szczególne wymagania dotyczące PPE, odzieży ochronnej lub respiratorów

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chem iczne

W tej sekcji identyfikuje się właściwości fizyczne i chemiczne związane z substancją lub mieszaniną. Minimalny zakres wymaganych informacji obejmuje:

 • Wygląd (stan fizyczny, kolor itp.)
 • Górna/dolna jednostka palności lub wybuchowości
 • Zapach
 • Ciśnienie pary
 • Próg zapachu
 • Gęstość pary
 • pH - Gęstość względna
 • Temperatura topnienia/zamarzania
 • Rozpuszczalność(-e)
 • Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
 • Temperatura zapłonu
 • Szybkość parowania
 • Palność (ciała stałego, gazu)
 • Współczynnik podziału: noktonol/woda
 • Temperatura samozapłonu

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność -.

Ta sekcja opisuje zagrożenia związane z reaktywnością substancji chemicznej oraz informacje dotyczące stabilności chemicznej. Ta sekcja jest podzielona na trzy części: reaktywność, stabilność chemiczna i inne. Wymagane informacje składają się z:

 • Reaktywność - Opis konkretnych danych z badań dla substancji chemicznej(-ych).
 • Stabilność chemiczna - Wskazanie, czy substancja chemiczna jest stabilna czy niestabilna w normalnej temperaturze i warunkach. Opis wszelkich stabilizatorów. Wskazanie wszelkich kwestii bezpieczeństwa w przypadku zmiany wyglądu fizycznego produktu.
 • Inne - Wskazanie możliwości występowania niebezpiecznych reakcji oraz warunków, w których takie reakcje mogą wystąpić. Wykaz wszystkich warunków, których należy unikać. Wykaz wszystkich klas materiałów niezgodnych. Wykaz wszelkich znanych lub przewidywanych niebezpiecznych produktów rozkładu.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

Ta sekcja określa informacje toksykologiczne i dotyczące wpływu na zdrowie lub wskazuje, że takie dane nie są dostępne. Wymagane informacje obejmują:

 • Informacje o prawdopodobnych drogach narażenia. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej powinna wskazywać, czy informacje te są nieznane.
 • Opis opóźnionych, natychmiastowych lub przewlekłych skutków krótko- i długotrwałego narażenia.
 • Liczbowe miary toksyczności - szacunkowa ilość substancji, która ma zabić 50% zwierząt testowych w pojedynczej dawce (LD50).
 • Opis objawów. Opis ten obejmuje objawy związane z narażeniem na działanie substancji chemicznej, w tym objawy od najmniejszego do największego narażenia.
 • Wskazanie, czy substancja chemiczna jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.

Sekcje 12-15.

*Uwaga: Ponieważ inne agencje regulują te informacje, OSHA nie egzekwuje sekcji od 12 do 15.

Sekcja 16: Inne informacje -.

Ta sekcja wskazuje, kiedy SDS została przygotowana lub kiedy dokonano ostatniej znanej zmiany. SDS może również określać, gdzie dokonano zmian w stosunku do poprzedniej wersji. Użytkownik może chcieć skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących tych zmian. Można tu również zamieścić inne przydatne informacje.