Pięć najlepszych praktyk w ramach Planu Zapobiegania Pożarom (FPP)

Pięć najlepszych praktyk w ramach Planu Zapobiegania Pożarom (FPP)

Aby ograniczyć ryzyko pożarów, należy przede wszystkim dbać o porządek w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy powinni podjąć następujące środki ostrożności:

 • Zminimalizować przechowywanie materiałów łatwopalnych.
 • Upewnić się, że drzwi, korytarze, schody i inne drogi wyjścia są wolne od przeszkód.
 • Wyrzucać odpady palne do zakrytych, szczelnych, metalowych pojemników.
 • Używać i przechowywać materiały łatwopalne w dobrze wentylowanych miejscach z dala od źródeł zapłonu.
 • Używać wyłącznie niepalnych środków czyszczących.
 • Niekompatybilne (tj. reagujące chemicznie) substancje trzymać z dala od siebie.
 • Wykonywać "prace gorące" (np. spawanie lub prace z otwartym płomieniem lub innymi źródłami zapłonu) w kontrolowanych i dobrze wentylowanych miejscach.
 • Utrzymywać sprzęt w dobrym stanie technicznym (tzn. regularnie sprawdzać przewody elektryczne i urządzenia oraz utrzymywać silniki i obrabiarki w stanie wolnym od kurzu i smaru).
 • Zapewnić zabezpieczenie urządzeń grzewczych.
 • Natychmiast zgłaszać wszelkie wycieki gazu. Osoba odpowiedzialna zapewnia, że wszystkie wycieki gazu są usuwane natychmiast po ich zgłoszeniu.
 • Natychmiast naprawiać i usuwać wycieki łatwopalnych cieczy. - Utrzymywać miejsca pracy wolne od kurzu, kłaczków, trocin, skrawków i podobnych materiałów. - Nie polegać na przedłużaczach, jeżeli konieczne jest poprawienie okablowania i uważać, aby nie przeciążyć obwodów kilkoma urządzeniami. - Upewnić się, że uzyskano wymagane zezwolenia na prace gorące. - Wyłączać urządzenia elektryczne, gdy nie są używane.