Co jest potrzebne, aby poradzić sobie z ryzykiem utraty słuchu?

W celu zarządzania ryzykiem zgodnie z przepisami WHS posiadacz obowiązku musi:

  • zidentyfikować racjonalnie przewidywalne zagrożenia, które mogą powodować ryzyko
  • wyeliminować ryzyko w takim stopniu, w jakim jest to racjonalnie wykonalne
  • zminimalizować ryzyko w takim stopniu, w jakim jest to racjonalnie wykonalne, poprzez wdrożenie środków kontroli zgodnie z hierarchią kontroli
  • utrzymanie wdrożonego środka kontroli, tak aby pozostał skuteczny
  • przeglądać, a w razie potrzeby zmieniać środki kontroli ryzyka, aby utrzymać środowisko pracy wolne od zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w takim stopniu, w jakim jest to racjonalnie wykonalne.

Niniejszy Kodeks zawiera wskazówki, jak zarządzać ryzykiem utraty słuchu związanym z hałasem poprzez systematyczny proces, który obejmuje:

  • identyfikację źródeł hałasu, które mogą powodować lub przyczyniać się do utraty słuchu,
  • jeśli to konieczne, ocenę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • wdrożenie środków kontroli ryzyka
  • przegląd środków kontroli ryzyka.

KONSULTACJE Z PRACOWNIKAMI

Konsultacje obejmują wymianę informacji, zapewnienie pracownikom rozsądnej możliwości wyrażenia opinii i uwzględnienie tych opinii przed podjęciem decyzji w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Paragraf47 - Ustawa WHS wymaga, aby konsultować się, na tyle, na ile jest to możliwe, z pracownikami, którzy wykonują dla ciebie pracę i których bezpośrednio dotyczy (lub może dotyczyć) sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sekcja 48 - Jeśli pracownicy są reprezentowani przez przedstawiciela ds. zdrowia i bezpieczeństwa, konsultacje muszą obejmować tego przedstawiciela.

Konsultacje z pracownikami i ich przedstawicielami ds. zdrowia i bezpieczeństwa są wymagane na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem. Korzystając z doświadczenia, wiedzy i pomysłów pracowników, można z większym prawdopodobieństwem zidentyfikować wszystkie zagrożenia i wybrać skuteczne środki kontroli.

Należy również konsultować się z pracownikami przy proponowaniu jakichkolwiek zmian, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo, na przykład przy planowaniu zakupu nowych maszyn lub urządzeń.

Przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i higieny pracy muszą mieć dostęp do odpowiednich informacji, takich jak dane dotyczące narażenia na hałas i potencjalne możliwości kontroli. Jeżeli w przedsiębiorstwie działa komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, należy ją również zaangażować w ten proces.

KONSULTACJE, WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ Z INNYMI PODMIOTAMI ZOBOWIĄZANYMI

Sekcja 46 - Ustawa WHS wymaga konsultowania, współpracy i koordynowania działań z wszystkimi innymi osobami, które mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do tej samej kwestii, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Czasami możesz dzielić odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy z innymi przedsiębiorcami, którzy są zaangażowani w te same działania lub korzystają z tego samego miejsca pracy. W takich sytuacjach należy wymieniać się informacjami, aby dowiedzieć się, kto co robi, i współpracować w sposób skoordynowany i oparty na współpracy, tak aby wyeliminować lub zminimalizować wszystkie zagrożenia w takim stopniu, w jakim jest to racjonalnie wykonalne.

Na przykład, jeśli jesteś właścicielem lub kierownikiem firmy wynajmującej, a Twoi pracownicy pracują w innych miejscach pracy, musisz skonsultować się z firmą przyjmującą, na tyle, na ile jest to możliwe, w celu ustalenia, czy Twoi pracownicy mogą być narażeni na niebezpieczny hałas i uzgodnić, co każdy z Was zrobi, aby kontrolować wszelkie związane z tym ryzyko.