Wymagania szkoleniowe i tematy związane z zagrożeniami chemicznymi

Wymagania dotyczące szkoleń

Pracownicy muszą otrzymać informacje i szkolenie, które zapewni im świadomość zagrożeń chemicznych stosowanych w ich miejscu pracy. Pracodawcy muszą również dostarczyć te informacje, gdy pracownik jest po raz pierwszy przydzielony do miejsca pracy, gdzie występują niebezpieczne chemikalia oraz przed przydzieleniem mu nowych sytuacji narażenia.

Pracownicy muszą być poinformowani o:

 • wymaganiach HCS 2012
 • wszelkich działaniach w ich obszarze pracy, gdzie występują niebezpieczne chemikalia
 • lokalizacji i dostępności pisemnego programu komunikacji zagrożeń (w tym wymaganej listy (list) niebezpiecznych chemikaliów i kart charakterystyki substancji niebezpiecznych wymaganych przez HCS).

Aby upewnić się, że wszystkie wymagania szkoleniowe zostały spełnione, zalecamy przejrzenie każdej sekcji karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Dyskusja w grupie i przykłady mogą być skutecznymi strategiami szkoleniowymi, aby uczynić szkolenie bardziej interesującym dla uczniów. Szczególnie ważne jest zademonstrowanie i przećwiczenie stosowania PPE w celu właściwego użycia i usuwania rozlanych substancji.

Tematy szkoleń

Tematy szkoleń Informacje i szkolenia można opracować tak, by obejmowały kategorie zagrożeń (np. łatwopalność, rakotwórczość) lub konkretne chemikalia. Informacje specyficzne dla danej substancji chemicznej muszą być zawsze dostępne na etykietach i w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Szkolenie pracowników musi obejmować co najmniej:

 • Metody i obserwacje, które mogą być wykorzystane do wykrycia obecności lub uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej w obszarze pracy.
 • Zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia, zagrożenie uduszeniem, zagrożenie pyłami palnymi i gazami piroforycznymi, a także zagrożenia niesklasyfikowane w inny sposób, związane z chemikaliami w miejscu pracy.
 • Środki, które pracownicy mogą podjąć, aby chronić się przed tymi zagrożeniami, w tym konkretne procedury, które pracodawca wdrożył w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie niebezpiecznych chemikaliów, takie jak odpowiednie praktyki pracy, procedury awaryjne i sprzęt ochrony osobistej, który ma być używany.
 • Szczegóły programu komunikacji z zagrożeniami opracowanego przez pracodawcę obejmują wyjaśnienie etykiet umieszczanych na dostarczanych pojemnikach oraz system etykietowania w miejscu pracy stosowany przez pracodawcę; kartę charakterystyki, w tym kolejność informacji oraz sposób, w jaki pracownicy mogą uzyskać i wykorzystać odpowiednie informacje o zagrożeniach.

Szkolenie w zakładach zatrudniających wielu pracodawców

Wymagania szkoleniowe obowiązują również w przypadku, gdy pracodawca dowiedział się, że jego pracownicy są narażeni na zagrożenia, w zakresie których nie zostali wcześniej przeszkoleni, zgodnie z przepisami dotyczącymi zakładów wielozakładowych.

Szkolenie pracowników tymczasowych

Szkolenie pracowników tymczasowych jest wspólnym obowiązkiem pracodawcy przyjmującego i agencji pracy tymczasowej.

 • Pracodawca przyjmujący: Pracodawca goszczący jest odpowiedzialny za szkolenie w zakresie wymagań programu HCS firmy, w tym określonych etykiet, zagrożeń chemicznych i procedur bezpiecznej pracy w swoim miejscu pracy.
 • Agencja Tymczasowa: Z kolei agencja tymczasowa utrzymuje stałe relacje ze swoimi pracownikami i oczekuje się od niej, że będzie informować pracowników o wymaganiach normy HCS.

Umowy pomiędzy agencją tymczasową a pracodawcą przyjmującym powinny być sprawdzone w celu ustalenia, czy jasno określają obowiązki szkoleniowe obu stron, aby upewnić się, że pracodawcy spełnili wszystkie wymagania rozporządzenia.

Szkolenie w nagłych wypadkach

Często pomijaną częścią przepisów dotyczących szkoleń jest szkolenie w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zakres i zasięg szkolenia pracowników zależy od tego w jakim stopniu pracodawca planuje reagować na sytuacje awaryjne. Program szkolenia HCS może wymagać uwzględnienia Planu Reagowania Awaryjnego HAZWOPER i/lub Planu Działań Awaryjnych w następujący sposób:

 • Jeżeli pracodawca zamierza jedynie ewakuować miejsce pracy, szkolenie w zakresie procedur awaryjnych może być ograniczone do informacji na temat systemu alarmowego stosowanego w miejscu pracy, dróg ewakuacyjnych i obszarów raportowania, jak wyszczególniono w Planie Działań Awaryjnych pracodawcy zgodnie z 1910.38, Plany Działań Awaryjnych.
 • Jeżeli oczekuje się, że pracownicy będą łagodzić lub kontrolować skutki awarii w sposób podobny do ratowników, wymagane będzie szkolenie w zakresie planu reagowania w sytuacjach awaryjnych zgodnie z 1910.120(l), Hazardous Waste and Emergency Operations (HAZWOPER).