Ważne wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych

Ważne wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych

Drogi ewakuacyjne Zazwyczaj miejsce pracy musi posiadać co najmniej dwie drogi ewakuacyjne, aby umożliwić szybką ewakuację pracowników i innych osób przebywających w budynku podczas sytuacji awaryjnej. Więcej niż dwa wyjścia są wymagane, jeżeli liczba pracowników, wielkość budynku lub układ miejsca pracy nie pozwala na bezpieczną ewakuację. Drogi wyjściowe muszą być zlokalizowane tak daleko od siebie, jak to tylko możliwe, na wypadek gdyby jedno z wyjść zostało zablokowane przez ogień lub dym.

Wyjątek: Jeżeli liczba pracowników, wielkość budynku, jego zajętość lub układ miejsca pracy pozwala wszystkim pracownikom na bezpieczną ewakuację w czasie zagrożenia, dozwolona jest jedna droga wyjścia.

Większość pracodawców tworzy mapy ze schematów pięter ze strzałkami oznaczającymi przyporządkowanie dróg wyjścia. Mapy te powinny zawierać lokalizacje wyjść, punktów zbiórki i sprzętu (np. gaśnic, apteczek, zestawów przeciwwypływowych), który może być potrzebny w sytuacji awaryjnej. Drogi wyjścia powinny być:

  • wyraźnie oznaczone i dobrze oświetlone,
  • wystarczająco szerokie, aby pomieścić liczbę ewakuujących się osób,
  • wolne od przeszkód i gruzu przez cały czas, oraz
  • nie powinny narażać ewakuowanego personelu na dodatkowe niebezpieczeństwa.

Przygotowując rysunki przedstawiające drogi i wyjścia ewakuacyjne, należy umieścić je w widocznym miejscu, tak aby wszyscy pracownicy mogli je zobaczyć.